Privacybeleid

 

Privacy op onze school

 

De school beschikt over een Informatiebeveiligings- en privacybeleid rekening houdend met de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) en daaruit voortvloeiend een privacyreglement voor ouders.

Het informatie- en privacybeleid regelt de wijze waarop zorgvuldig en met inachtneming van alle wet– en regelgeving wordt omgegaan met alle gegevens van uw kind. Bij (persoons)gegevens gaat het om alle informatie over een leerling of teamlid van onze school. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daaromheen nodig is. Daarnaast maken we gebruik van gegevens van personeel als dit noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering en de wet.

Wij minimaliseren de data die wij opslaan en/of delen met externen. De gegevens die wij delen staan in verhouding tot het doel en het doel kan niet zonder delen van de gegevens worden bereikt. Voorbeeld: ziekmelding van een leerling is noodzakelijke melding maar blijft algemeen zonder details. De school zorgt ervoor dat bij verwerkingen, die door of namens de school of schoolbestuur worden uitgevoerd, de juiste persoonsgegevens op het juiste moment op de juiste plaats beschikbaar zijn.

Ook de programma's die gebruikt worden om de gegevens in op te slaan moeten integer zijn. Door het nemen van passende maatregelen zorgt de school ervoor dat persoonsgegevens op een passende wijze zijn beveiligd en zijn beschermd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.  

Verwerking van persoonsgegevens is altijd gebaseerd op een van de volgende wettelijke grondslagen: toestemming, overeenkomst, de wet, publiekrechtelijke taak, vitaal belang van de betrokkene, of gerechtvaardigd belang. De betrokkene (dus: de leerling en/of zijn ouders of personeel) is vooraf in begrijpelijke taal geïnformeerd over wat er precies aan informatie wordt verwerkt en wat het doel daarvan is.

In het privacybeleid valt precies te lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens en welke persoonsgegevens we waar opslaan. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op onze school). Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD). De leerling gegevens worden opgeslagen in ons digitale administratie- en leerlingvolgsysteem ESIS. Dit programma is beveiligd en de toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school.

Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitale leermaterialen. Wij hebben verwerkersovereenkomsten met de verschillende uitgeverijen. Hierin staat omschreven wat wij en zij doen aan de beveiliging van deze gegevens.

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als wij bepaalde gegevens van onze leerlingen willen delen met derden, dan zullen wij daarvoor altijd eerst toestemming vragen aan de ouders/verzorgers. Denk bijvoorbeeld aan het delen van foto’s en video’s op de schoolsite, of het delen van gegevens met het voortgezet onderwijs.

Op onze school hebben we een privacyreglement. Hierin staat beschreven hoe we op school omgaan met leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Dit reglement is met instemming van de MR vastgesteld.

De FG medewerker is Marleen Luit- van Capellen.